Structuur

De structuur van het Vlaams Rechtsgenootschap is gericht op een effectieve en efficiënte kennisoverdracht, controle en organisatie op lange termijn. De structuur van VRG is vastgelegd in de statuten en het intern reglement

Dagelijks Bestuur
Het verkozen praesidium wordt elk jaar benoemd tot Dagelijks Bestuur. De praeses, vice-praeses, financiën, coördinatie, cudi-verantwoordelijke en de facultair vormen samen de Kern van het praesidium. Ze zijn verantwoordelijk voor de globale werking van de vereniging en adviseren de verschillende praesidiumfunties. Op www.vrg.be/kern vind je een functieomschrijving van elke kernfunctie. De praeses is de voorzitter van het DB. Het DB komt wekelijks samen op de Ploegvergadering (PV).

Algemene Vergadering
De AV bestaat grosso modo uit oud-kernleden en twee vertegenwoordigers van HdR. De taak van de AV is tweeledig. Ten eerste verleent de AV bijstand aan het DB en oefent ze controle uit op zowel het DB als het BO. Ten tweede is zij bevoegd voor de langetermijnwerking van de vereniging. 

Binnen de AV worden ieder jaar een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester verkozen, die gezamenlijk als 'het Bureau' worden aangeduid. Het Bureau heeft ook een tweeledig karakter. Ten eerste vormt het Bureau het kernbestuur van de AV. Ten tweede adviseert het Bureau de kern waar nodig.

Binnen de AV kunnen er commissies opgericht worden om specifieke onderwerpen te behandelen. Zo controleert de cbfa (Commissie voor Bank-, Financie- en Assurantiewezen) de financiële werking van het DB en van de vzw als geheel. De cudi-commissie controleert dan weer de operationele werking van de cursusdienst. De AV komt 4 keer per jaar samen.

Bestuursorgaan 
Het BO kan beschouwd worden als een formele ontmoetingsplaats tussen de kern van het DB en het Bureau van de AV. Het BO bestaat verder uit twee vertegenwoordigers van HdR en een extra verkozene uit de AV. Het BO wordt voorgezeten door de praeses. Het Bestuursorgaan komt altijd samen vlak voordat een AV plaatsvindt. Het BO biedt de unieke mogelijkheid om de sleutelspelers van zowel het DB, de AV als het HdR in beperkte formatie samen te brengen.

Onze fakbar, het Huis der Rechten, is een aparte vzw. De KU Leuven stelt echter een nauwe samenwerking tussen studentenkring en fakbar voorop. Hoewel HdR over een erg grote autonomie beschikt, heeft VRG juridisch gezien dan ook een meerderheid van de stemrechten in de Algemene Vergadering en in het Bestuursorgaan van HdR. 

Dagelijks Bestuur HdR
Het DB van HdR bestaat in beginsel uit 4 beheerders. In uitzonderlijke en gemotiveerde gevallen kunnen dit er echter ook 3 of 5 zijn. De voorzitter van het HdR-DB is de algemeen beheerder.

Algemene Vergadering HdR
De AV van HdR bestaat in de eerste plaats uit oud-beheerders. VRG heeft echter de jure een meerderheid van de stemrechten in handen in de HdR-AV via het VRG-college. Dit college bestaat in beginsel uit de voorzitter van de VRG-AV, de praeses en 3 andere leden van de VRG-AV. Het UC van het Bestuursorgaan (zie infra) vormt ook de kop van de HdR-AV.

Bestuursorgaan HdR
Het BO van HdR bestaat uit 9 leden. 4 leden zijn oud-beheerders die in de HdR-AV zetelen. Dit viermanschap wordt het Uitvoerend Comité (UC) genoemd. De overige 5 leden zijn vertegenwoordigers van VRG, waaronder de praeses.


Privacy

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x